Wednesday , 22 August 2018

“चेतावनी परजीवी जौंको को”

“चेतावनी परजीवी जौंको को”

"चेतावनी परजीवी जौंको को" --- रामधारी खटकड़ कर उस दिन को याद महल पै तेरै चढाई हो ज्यागी भूखी जनता काट्टैगी तनै , सिर करड़ाई हो ज्यागी...(टेक) महंगाई तनै बढा-बढाकै मोटा माल कमाया र ...

Read More »
scroll to top