Wednesday , 17 October 2018

मुफ्त इलाज – पहलम बीमारी नै तो ईब यो ब्याज सिर गंजा करैगा

मुफ्त इलाज – पहलम बीमारी नै तो ईब यो ब्याज सिर गंजा करैगा

सूरता काले नै बोल्या - काले माड़ा मन क्यूंकर कर रया सै भाई? काला - के बताऊं सूरते वा थारी भाभी कई दिन तै बीमार सै। सूरता - तो फेर उसनै खरखोदै सरकारी हस्पताल मैं लेज्या। काला - लेग् ...

Read More »
scroll to top